Educació Infantil

A l’escola Cor de Maria reconeixem a l’infant com al protagonista del seu propi aprenentatge i del grup al qual pertany. Respectem i ens adaptem a la forma globalitzada de desenvolupar-se i aprendre. Prioritzem el benestar i el gaudir dels aprenentatges. Generem contextos educatius basats en situacions amb sentit, funcionals, significatives i contextualitzades.

L’organització en els diferents temps d’aprenentatge ens permet estructurar i donar coherència a les activitats que es realitzen.

Les nostres essències

La nostra proposta pedagògica es basa en una mirada respectuosa cap a la infància i l’adolescència que es concreta en les nostres essències.

Autonomia

Moviment lliure

Globalització

Família

Comunicació

Joc

Benestar

Els nostres temps

El desenvolupament de les nostres essències es concreta en la distribució del temps i l’espai com a aspectes fonamentals que situen a l’infant en el centre del seu procés d’aprenentatge.
L'alumne, protagonista del seu aprenentatge
Temps de treball en grup

  • Niu : es tracta de l’espai de l’aula que constitueix una zona de reunió entre mestres i infants, espai on els nens i nenes expressen sentiments i vivències, treballen les rutines diàries, duen a terme activitats col·lectives.
  • Provocacions: suposen una metodologia de treball globalitzat a l’aula que fomenta l’aprenentatge significatiu mitjançant el descobriment. Es parteix dels interessos i dels coneixements previs dels alumnes i s’incorporen reptes que propicien la investigació, l’autonomia i l’esperit crític.
Temps de treball autònom

  • Espais de lliure circulació: els alumnes circulen lliurement pels diferents espais de l’aula i trien aquells que més els hi agrada. En aquest espai el nen és el protagonista i conductor del seu propi aprenentatge.
  • Treball per racons: l’aula s’organitza en diversos espais, en què alumnes distribuïts en petits grups realitzen activitats simultànies de manera autònoma.
Temps de treball en comunitat

  • Apadrinaments: espais que es converteixen en generadors de relació i trobades entre padrins i fillols que creen vincles profunds i perdurables entre tots els membres de la comunitat educativa
  • Famílies: contemplem la família com a part essencial de la comunitat educativa per afavorir el creixement harmònic de l’infant.
Temps d'especialitat

És el temps que entren a acompanyar els infants docents que no són els tutors i que ofereixen activitats relacionades amb el llenguatge i la descoberta d’un mateix.

  • Anglès
  • Psicomotricitat
  • Música
  • Tallers
Temps del migdia

Generar un bon ambient al voltant de la taula, tenir una bona relació amb el menjar i prioritzar una alimentació saludable són aspectes que cuidem. Menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions importants de convivència.

Els àpats compartits en comunitat són una oportunitat educativa sobre alimentació però també sobre valors, hàbits i una manera d’establir vincles entre uns i altres.

Durant aquest temps, se’ls facilita una estona de pausa, de trencar el ritme del dia que ajudi a poder gaudir del descans després de dinar i abans de començar la tarda.

Per més informació, contacta amb nosaltres