L'EQUIP DOCENT

 

 

 

 

G Educació Infantil

 

P3 A Ana Jose Alcazar
P3B Gina Castellà
P3C Berta Tragant
P4A Núria Molina
P4B Gemma Trepat
P5A Maria Quera
P5B Cristina Ortiz

 

Educació Primària

 

​1rA Noemí García
1rB Ruth Canalda
1rC Janice Gutiérrez
2nA Montse Alonso
2nB Aleix Muedra
3rA Mariona Torras
3rB Núria Gamandé
4tA Lidia Cobo
4tB Maribel Domingo
5èA Paola Vico
5èB Ricard Gallego
6èA Berta Olivares
6èB Judit Naira Pérez

 

Educació Secundària

 

1rESO A Maria José Hormigo
1rESO B Marc Piedra
Cotutor 1r ESO Toni Palau
2n ESO A Sònia Aymerich
2n ESO B Xavier Romera
Cotutor 2n ESO Irene Peláez
3r ESO A Jennifer Alguacil
3r ESO B Meritxell Batalla
Cotutor 3r ESO Sonia López
4t ESO A Blanca Torcal
4t ESO B Alfonso Carrillo
Cotutor 4t ESO Marina Andreu

 

MESTRES NO TUTORS

 

infantil Anna Puig
primària Ana Gutiérrez
primària Mireia Sabé
primària Araceli Gayan
primària Alicia Rodríguez
primària Jose Luís Sánchez
primària Paco Martinez
secundària Elena Puig
secundària Núria Thomas
secundària Pau Gimeno
secundària Rosa Brunet

 

 

  

 

EQUIP DIRECTIU

 

Direcció Patricia Jané patricia.jane@cordemariasabastida.cat
Subdirecció Sònia López sonia.lopez@cordemariasabastida.cat
Cap d’estudis d’infantil i primària Marta Martí marta.martí@cordemariasabastida.cat
Cap d’estudis de Secundària Mónica riera monica.riera@cordemariasabastida.cat

 

Organigrama Escoles Cor de Maria

ÒRGANS DE GOVERN

La Institució Titular de l’escola és  LA FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA.

La titularitat defineix la identitat i l’estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l’Administració educativa, els pares/mares d’alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

Òrgans de govern i de direcció unipersonals

– Equip directiu de titularitat, format per la directora del centre Laura Román Rodríguez, l’administradora Ana Baz Gómez i dos patrons de la Fundació educativa: Ramón Brió Pérez i Teresa Carpio Pérez.

Directora Pedagògica

El/La Director/a Pedagògic/a és el/la responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les activitats acadèmiques de les diferents Etapes.

Subdirectora

El/La Subdirector/a exercita les funcions que, per delegació, hagi rebut de el/ la Director/a.

Cap d'Estudis d'Etapa Infantil i Primària

Cap d'Estudis d'Etapa ESO

El/La Cap d’Estudis d’Etapa és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l’etapa respectiva.

Coordinadora EVICE

El Coordinador/a EVICE (educació en valors i competència espiritual)

EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE

És l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes del Centre i col·labora amb el/la Director/a Titular i el/la Directora Pedagògic/a del Centre en l’organització, direcció i coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors.

Directora pedagògica

Subdirectora pedagògica

Cap d'estudis EI i EP

Cap d'estudis d'ESO

COORDINADORS DE CICLE 

El/la coordinador/a de cicle és el mestre que col·labora amb el cap d’estudis en la realització de la tasca educativa de l’equip de mestres de cada un dels cicles d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria 

EQUIP D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

L’equip d’atenció a la diversitat impulsa i coordina el conjunt d’actuacions que garanteixen que tots els alumnes han de progressar en l’escola, siguin quines siguin les seves característiques personals.

CLAUSTRE DE PROFESSORS

El Claustre de Professors és l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat dels professors que imparteixen la docència en el Centre. Està format per els mestres i els professors que són els primers responsables de l’ensenyament en el marc de les respectives àrees, i orienten llur acció docent amb vista a la Formació Integral dels alumnes, d’acord amb el que preveu el Projecte Curricular d’Etapa.

CÀRRECS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Administradora

L’Administrador/a és responsable de la gestió econòmica, i exerceix les seves funcions en dependència directa de el/la Director/a Titular del Centre.

Secretària

El/ La Secretàri/a respon de l’arxiu documental del Centre en els aspectes acadèmics.

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

L’escola Cor de Maria-Sabastida parteix del principi fonamental de la LOE, que expressa la necessitat que tots els components de la comunitat educativa col·laborin per aconseguir una educació de qualitat; la qual cosa exigeix la realització d’un esforç compartit per part de l’alumnat, el professorat, les famílies i l’escola.

La nostra és una nova visió de l’escola, entesa com una estructura en xarxa, on tots els elements s’interrelacionen i es connecten. Aquesta visió global ha de basar-se en el treball en equip i en l’obertura mental cap a la reflexió i cap a la creativitat. Sentir-se orgullosos de les tradicions positives i valents per a innovar amb vocació de millora de les pràctiques educatives.

El nostre projecte educatiu propicia situacions educatives basades en el treball en equip; en les feines interdisciplinàries i intercícliques, en la inclusió de la comunitat escolar i fins i tot d’altres institucions.

Volem desenvolupar-lo en un clima que ens permeti compartir, participar, capacitar, desenvolupar-nos i aprendre els uns dels altres. En definitiva, crear confiança mútua. Entenem que el consens, l’acceptació, ens durà al compromís i, aquest, a millorar.

El compromís de col·laboració, participació i diàleg entre la família i l’escola es concreta a través del “Consell Escolar” (òrgan de govern col·legiat dels centres educatius) i, a més a més, a través dels següents canals de participació:

Trobades entre pares/mares delegats i els membres de l’Equip Directiu

A més de les habituals reunions de pares/mares i les entrevistes tutorials, organitzem reunions periòdiques -mínim tres cada any escolar- entre els membres de l’equip directiu (Director/a, Subdirectora/ Caps d’estudis i, si escau, un membre de la Titularitat) i les famílies que tinguin interès en conèixer, comentar, proposar, valorar… activitats, innovacions o idees que realitzem i/o sorgeixen, tant des de l’equip directiu com des de les famílies.

AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’alumnes (AMPA) és una associació voluntària de les famílies de l’escola que té com a amb l’objectiu general promoure la participació i col·laborar en les activitats educatives del centre.

Considerem que participar en l’AMPA és important:

  • Perquè quan les famílies prenen part en les activitats del centre i de la comunitat educativa, els/les alumnes se senten més protagonistes dels seus aprenentatges i estan orgullosos perquè veuen com els pares tenen interès per l’escola i això afecta positivament al seu rendiment escolar.
  • Perquè és positiu que tots vetllem per la qualitat de l’educació.
  • Perquè dóna l’oportunitat de conèixer i compartir amb altres pares i mares inquietuds i propostes i alhora trobar ajuda mútua.
  • Perquè permet conèixer i entendre millor com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa.

Perquè sols participant-hi serem una veritable comunitat educativa

Consell de delegats d’alumnes

El consell de delegats és l’òrgan que facilita la comunicació entre els alumnes i els òrgans de govern de l’escola i canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre. Es reuneixen en assemblea, agrupats per nivells (Consell d’EP i Consell d’ESO) un cop al mes, aproximadament, per aportar propostes, debatre temes i arribar a acords que afecten el funcionament i la bona marxa del centre. Aquestes propostes, temes i acords es parlen prèviament i posteriorment a les tutories.

El consell de delegats està format pels delegat/des i subdelegats/des escollits per cada grup-classe i pels representants dels alumnes en el consell escolar del centre.

Els objectius d’aquest consell són:

– Facilitar la participació activa de l’alumnat en la vida de l’escola

– Potenciar la responsabilitat de l’alumnat en l’organització i bon funcionament de les activitats del centre.

– Fomentar el treball col·laboratiu i la interrelació entre l’alumnat de l’escola.

C/ de Sabastida, 12
08031, Barcelona
Tel. 934073810
cordemaria@cordemariasabastida.cat

www.cordemariasabastida.cat

icon-car.pngFullscreen-Logo
Cor de Maria - Sabastida

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Sabastida 41.428100, 2.168400

Segueix-nos a: